Zonne-energie Zeeland

contactHeeft u vragen?
Neem dan gerust contact met ons op.

Vul hieronder uw telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

Zonne-energie Zeeland is onderdeel van Delta Techniek
Delta Techniek

Begrippenlijst Duurzame energie

Om u wegwijs te maken in de meestgebruikte begrippen in de wereld van zonneenergie, hebben wij voor u deze begrippenlijst samengesteld.

Air-mass-factor
Invloed van de afstand die zonlicht door de atmosfeer aflegt. In winter als de zon laag staat, moet zonlicht een relatief lange weg door de atmosfeer afleggen, voordat het op het zonnepaneel valt. De 'kracht' van de zon is daardoor in de winter iets minder sterk dan in de zomer, als het zonlicht vrijwel recht van boven schijnt.

Ampère
Eenheid van stroom.

Bruto(productie)meter
Elektriciteitsmeter die alleen de stroom van het systeem zonnepanelen meet, onafhankelijk van het verbruik van die stroom. Voor de SDE-regeling is het verplicht een brutometer te laten plaatsten. Het subsidiebedrag is namelijk afhankelijk van de hoeveelheid geproduceerde stroom, onafhankelijk van het verbruik ervan.

Draaischijfmeter
Zie ferrarismeter

(Vrije)elektronen
Negatief geladen deeltjes. Met de verplaatsing van elektronen (bijvoorbeeld door een stroomkabel), verplaatst de lading precies de andere richting op. In de P-laag van een zonnecel bevinden zich zogenaamde 'vrije' elektronen, die door invallende fotonen worden losgemaakt uit de zich verplaatsen naar de 'gaten' in de N-laag van de zonnecel.

EnergiePrestatieAdvies (EPA)

energie labelOfficieel advies ter verbetering van het energieprestatiecertificitaat (EPC)van een huis. Een EPA mag alleen worden afgegeven door een daartoe opgeleid EPA-adviseur. Deze adviseur kan uw huis ook een energielabel geven, waarmee u mogelijk in aanmerking komt voor een financiële stimulering in het kader van Meer Met Minder.

EnergiePrestatieCertificaat (EPC)
Officiele berekening van de energiezuinigheid van een huis. In het spraakgebruik wordt het EPC ook wel het 'energielabel' van het huis genoemd, omdat het vergelijkbaar is met een energielabel voor huishoudelijke apparatuur.

Feed-in-Tariff, ook wel teruglevertarief
Een vast tarief dat energiemaatschappijen (moeten) betalen voor teruggeleverde stroom. Veel landen kennen inmiddels een teruglevertarief waarbij de kosten worden omgeslagen over stroomafnemers. De Nederlandse SDE is strikt genomen wel een teruglevertarief, maar omdat de kosten worden betaald uit algemene middelen (belasting), is de regeling meer afhankelijk van politieke dynamiek dan in andere landen.

Ferrarismeter, ook wel draaischijfmeter

draaischijfmeter

Een elektriciteitsmeter voorzien van een aluminium schijf die sneller draait naarmate er meer elektrische energie wordt verbruikt. Veel installaties in oude huizen hebben nog een ferrarismeter. De ferrarismeter is (bijna altijd) geschikt voor het terugleveren van zonnestroom: de draaischijf draait dan gewoon ‘achteruit’.

Fotovoltaisch ook wel photovoltaic (PV)
Gebruik van (zon)licht om elektrische energie op te wekken. Fotovoltische zonne-energie gaat om dat deel van zonnestraling dat mensen zien als licht. Dit in tegenstelling tot zonthermische zonne-energie, waarbij de warmte van zonnestraling wordt gebruikt, bij voorbeeld om water te verwarmen.

Foton
Lichtdeeltje. Eigenlijk zijn fotonen geen echte deeltjes, omdat ze zich ook als golfje gedragen. Voor het begrip van de werking van zonnepanelen kan het geen kwaad het foton te zien als het kleinste deeltje licht.

Gelijkspanning
Vorm van spanning waarbij een pool altijd positief of neutraal is ten opzichte van de andere pool. Het spanningsverschil is niet noodzakelijkerwijs constant; de spanning die een zonnepaneel levert fluctueert bijvoorbeeld sterk, afhankelijk van het invallende licht. Omdat de elektronen echter altijd in één richting worden gestuurd, is er toch sprake van gelijkspanning. De omvormer moet dus niet alleen deze fluctuaties opvangen, maar ook de gelijkspanning omzetten in de wisselspanning van het lichtnet.

Gridparity
Situatie waarbij duurzame stroom (van bijvoorbeeld zonnepanelen) concurreert met 'grijze' stroom van het lichtnet? Grid parity is afhankelijk van plaats, tijd en type aansluiting. Voor huishoudens in sommige landen is grijze stroom nu al zo duur, en zonnestraling zo overdadig, dat de investering in zonnepanelen zich direct terugverdient. De verwachting is dat zonnestroom binnen enkele jaren in Nederland kan concurreren met 'grijze' stroom. Het vaststellen van dit moment is natuurlijk ook afhankelijk van wat men als terugverdientijd acceptabel vindt.

Kilowattuur (kWh)
Duizend wattuur (Wh), zie wattuur.

Kortsluitstroom (Isc)
De (maximale) stroom die een zonnepaneel opwekt zodra de plus- en minpolen rechtstreeks met elkaar verbonden zijn. De stroom ondervindt geen enkele weerstand van een omvormer of een andere apparaat. Het spanningsverschil tussen de polen neemt daardoor snel af. Zie ook openklemspanning.

Lichtnet
Het stroomnetwerk waarop vrijwel alle huishoudens in Nederland zijn aangesloten. Het Nederlandse net levert een wisselspanning van 230
Volt bij een frequentie van 50 Hz.

Meetbedrijf
Bedrijf dat de energiemeters afleest. Vaak is het meetbedrijf een onderdeel van de netbeheerder.

Meer Met Minder
Stimuleringsprogramma voor energiebesparing bij woonhuizen. De vergoeding van energiebesparingsmaatregelen is gebaseerd op de verbetering van het energielabel (EPC). Zonnepanelen dragen ook bij aan verbetering van uw EPC. In samenhang met andere energiemaatregelen kunnen zonnepanelen dus in aanmerking komen voor een vergoeding door Meer Met Minder. De precieze voorwaarden en vergoedingen verschillen per deelnemende gemeente, zie www.meermetminder.nl.

Netbeheerder
Bedrijf dat de elektrische infrastructuur verzorgt. De netbeheerder legt en onderhoudt de bekabeling, plaatst en vervangt elektriciteitsmeters en plaatst een eventuele brutoproductiemeter. Vroeger was netbeheer een taak van de energieleveranciers. In 2008 zijn deze taken officieel gesplitst. Grote netbeheerders in Nederland zijn Liander (voormalig werkgebied van leverancier Nuon), Enexis (voormalig Essent) en Stedin (voormalig Eneco).

Nominale waarde
Door de fabrikant opgegeven waarde.

Omvormer
Apparaat dat de variabele gelijkspanning van zonnepanelen omvormt tot een stabiele wisselspanning op 230 Volt.

Openklemspanning (Voc)
De (maximale) spanning die een zonnepaneel opbouwt zolang de plus- en minpolen niet met elkaar verbonden zijn (open circuit). Zodra de polen met elkaar verbonden worden (via een omvormer, een ander apparaat of rechtstreeks) gaat er een stroom lopen en neemt de spanning af. Zie ook kortsluitstroom.

Parallelschakeling
Manier van het schakelen van meerdere zonnepanelen op één omvormer, waarbij elk zonnepaneel afzonderlijk met de omvormer wordt verbonden. De spanning tussen de twee ingangen van de omvormer is dus niet hoger dan de spanning van de afzonderlijke panelen.

PV
Afkorting van het Engelse photovoltaic, zie fotovoltaisch.

PV-cycle
Wereldwijd netwerk van fabrikanten en installateurs voor het inzamelen en recyclen van oude zonnepanelen. De belangrijkste fabrikanten en installateurs zijn bij PV-cycle aangesloten, zodat klanten zeker weten dat de waardevolle materialen van hun zonnepanelen na 25 of 30 jaar niet verloren gaan. Kosten voor verwerking zijn verwerkt in de aanschafkosten.

Serieschakeling
Manier van het schakelen van meerdere zonnepanelen op één omvormer, waarbij de minpool van het ene paneel wordt gekoppeld aan de pluspool van het volgende. Alleen de minpool van het eerste en de pluspool van het laatste paneel worden naar de omvormer geleid. Bij serieschakeling tellen de spanningen van de afzonderlijke panelen bij elkaar op tot de spanning van de serie (string). Dit in tegenstelling tot parallelschakeling, waar de spanning nooit hoger wordt dan de spanning van de afzonderlijke panelen.

Binnen een zonnepaneel zijn de zonnecellen doorgaans ook in serie geschakeld: de pluspool van elke cel is verbonden met de minpool van de volgende.

SDE+
In 2011 wordt de SDE opgevolgd door "SDE+", een aangepaste regeling waarin voor kleinschalige zonne-energie geen budget meer is.

Spanning
Verschil in elektrische lading. De plus- en minpool van een batterij hebben bijvoorbeeld een verschillende elektrische lading. Door de polen met elkaar te verbinden gaat er een stroom lopen van de pluspool naar de minpool. De stroom blijft lopen tot de elektrische lading van beide polen gelijk is, en de spanning is verdwenen.

Tussen de plus- en de minpool van een zonnepaneel ontstaat ook een spanning zodra er licht op het paneel valt. In tegenstelling tot een batterij kan het zonnepaneel echter niet opraken; zolang er licht op het paneel schijnt, blijft de spanning tussen de polen in stand en kan de stroom blijven lopen.

STC – standard test conditions
Omstandigheden waaronder de nominale waarden van een zonnepaneel getest worden. Tenzij anders gespecificeerd zijn deze omstandigheden een temperatuur 25° Celsius, een lichtinstraling van 1000 W/m2 en een air mass factor van 1,5.

Stroom
Verplaatsen van elektrische lading door een geleider. Bij zonnepanelen zijn elektronen de dragers van negatieve lading, die van de minpool naar de pluspool stromen. Let op: omdat elektronen negatief geladen zijn, beweegt de lading zich juist in tegengestelde richting. De stroomrichting is dus altijd tegen de richting van de elektronenbeweging in.

Teruglevermeter
Elektriciteitsmeter die geschikt is om teruggeleverde stroom te meten. Oude draaischijfmeters zijn vrijwel altijd geschikt; bij teruglevering gaat de schijf gewoon ‘achteruit’ draaien. Nieuwere meters hebben niet altijd een aparte teller voor teruglevering. De netbeheerder kan uw meter vervangen voor een teruglevermeter.

Teruglevertarief
Zie Feed in Tariff

Tolerantie
De maximale afwijking van de opgegeven waarden. Voorbeeld: een zonnepaneel van 100 Wp met een tolerantie van +/- 5% kan een vermogen leveren tussen 95 en 105 Wp. Voor een optimale werking van een serie zonnepanelen is het gunstig de tolerantie zo laag mogelijk te houden.

Vermogen
De ‘kracht’ die een zonnepaneel levert. Het (nominale) vermogen wordt berekend door de (nominale) stroom te vermenigvuldigen met de (nominale) spanning.

Vollastuur per jaar (Wh/Wp)
D
e hoeveelheid energie (Wh) die een systeem oplevert, gedeeld door het nominale vermogen (Wp) van het systeem. Anders gezegd: de opbrengst van het systeem omgerekend naar het aantal uren dat het systeem onder standaard testomstandigheden (STC) nodig heeft om die hoeveelheid op te wekken. Door de opbrengst te delen door het nominale vermogen is het makkelijker systemen van verschillende grootte met elkaar te vergelijken. Het aantal vollasturen per jaar hangt in beperkte mate af van de kwaliteit van het systeem, en in hoge mate van het aantal uren zonneschijn in een jaar. In Nederland rekent men voor een gemiddeld systeem met ongeveer 850 vollasturen per jaar. Een systeem van 100 Wp wekt per jaar dan zo’n 85.000 Wh op, wat gelijkstaat aan 85 kWh.

Volt
Eenheid van spanning.

Watt
Eenheid van vermogen.

Wattpiek
Eenheid van nominaal vermogen. Nominaal vermogen is het vermogen dat een zonnepaneel levert onder standaard testomstandigheden (STC).

Wisselspanning
Vorm van spanning waarbij de ene pool afwisselend positief en negatief is ten opzichte van de andere pool. Op het Nederlandse lichtnet wisselt de spanning van de fasedraad tussen de -400 en de +400 Volt ten opzichte van de nuldraad. De frequentie waarmee dit gebeurt is gemiddeld 50 Hz (50 maal per seconde). De wisseling tussen positieve en negatieve spanning verloopt geleidelijk, volgens een sinusoide kromme. De effectieve spanning die de gebruiker van het lichtnet meet, is daardoor gemiddeld 230 Volt.

Wattuur (Wh)
Eenheid van energie. Eén Wattuur is de hoeveelheid energie die bijvoorbeeld een lamp van één watt verbruikt als die lamp gedurende één uur aanstaat. Een lamp van 0,5 watt die twee uur aan staat gebruikt natuurlijk precies evenveel energie. In het algemeen geldt dus dat het aantal watturen het product is van het nominale vermogen in Watt en het aantal vollasturen (uren op ‘volle kracht’). Een zonnepaneel van 200 Wp, dat 3 uur op nominaal vermogen stroom levert, heeft dus 3 x 200 = 600 Wh geleverd, ofwel 0,6 kWh.

Zonnecel
Dun, meestal vierkant plaatje dat zonlicht omzet in elektrische spanning. Op een normaal zonnepaneel zijn enkele tientallen zonnecellen in rijen geplaatst en onderling in serie geschakeld.

Zonnecollector
Apparaat dat bedoeld is om zonlicht op te vangen en nuttig te gebruiken. Strikt genomen betekenen ‘zonnepaneel’ en ‘zonnecollector’ hetzelfde en soms worden de termen ook door elkaar gebruikt. In het spraakgebruik is het woord 'zonnecollector' echter gereserveerd voor zonthermische systemen (zonnewarmte) en 'zonnepaneel' voor fotovoltaische systemen (zonnestroom).

Zonneboiler
Systeem om water te verwarmen met behulp van de warmte van de zon. Doorgaans bestaat een zonneboiler uit een zonnecollector die de warmte opvangt, een transportvloeistof die de warmte doorgeeft en een boilervat waarin het warme water bewaard wordt voor gebruik.

Zonnepaneel
Apparaat om zonlicht op te vangen. In het normale spraakgebruik is het zonnepaneel een vlakke plaat waarop meerdere fotovoltaische zonnecellen zijn geplaatst om elektrische energie mee op te wekken. Het woord ‘zonnepaneel’ wordt soms ook gebruikt voor de zonnecollectoren die alleen de warmte van de zon gebruiken.

Zonthermisch
Gebruik van zonnestraling om iets te verwarmen. Dit in tegenstelling tot ‘fotovoltaisch’, waarbij zonlicht wordt gebruikt om elektrische energie op te wekken.